""

Share:
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 140/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ XẾP HẠNGTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

Căn cứ quyết định số1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về câu hỏi Phê duyệtChương trình bảo đảm và phân phát huy bền bỉ giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giaiđoạn 2021 - 2025;

Ủy ban nhân dân Tỉnh banhành chiến lược bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử dân tộc - văn hoá xếp thứ hạng trênđịa bàn thức giấc Đồng Tháp, quy trình tiến độ 2022 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu

Đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồidi tích giao hàng giáo dục truyền thống, góp thêm phần phát triển kinh tế - xóm hội,phát triển du ngoạn của địa phương.

Bạn đang đọc:

Các cơ quan, đơn vị chức năng có liênquan gồm sự phối hợp chặt chẽ, rõ ràng hóa để thực hiện có công dụng trong việc bảoquản tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử hào hùng - văn hoá theo planer này.

Khuyến khích sự tham gia của cộngđồng trong công tác bảo tồn và cai quản di sản, cũng giống như bảo tồn hồ hết đặc trưngvăn hóa vượt trội tại địa phương. Sinh sản cơ chế huy động mọi nguồn lực có sẵn trong làng hộiđể tu bổ, cải tiến và phạt huy quý hiếm của di tích.

2. Nhiệm vụ

Tập trung huy động nguồn lực đầutư bảo quản, tu bổ, hồi sinh di tích đã được xếp hạng trên địa phận toàn tỉnh,góp phần phạt triển du ngoạn và tài chính - buôn bản hội địa phương.

Triển khai thực hiện các thủ tụcđầu tư, tu bổ, hồi sinh di tích theo đúng quy định của quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Bảo quản, tu bổ, phụchồi 06 di tích quốc gia, 01 di tích giang sơn đặc biệt.

2. Hỗ trợ đầu tư bảo quản,tu bổ, phục hồi 37 di tích cấp Tỉnh.

III. KINHPHÍ THỰC HIỆN:

1. Đối với di tích lịch sử quốc gia,quốc gia quánh biệt: Hỗ trợ khiếp phí chi tiêu và đối ứng bảo quản, tu bổ, phụchồi di tích lịch sử hàng năm do cỗ Văn hoá, thể dục thể thao và phượt phân vấp ngã từ Chương trìnhBảo tồn cùng phát huy bền bỉ giá trị di tích văn hoá quy trình tiến độ 2021 - 2025 củaChính phủ.

2. Đối với di tích lịch sử cấp Tỉnh:Hỗ trợ kinh phí đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi những di tích đã có xếp hạngtrên địa phận toàn tỉnh, ưu tiên đầu tư chi tiêu bảo quản, tu bổ, phục hồi những hạng mụcchính của di tích lịch sử bị hư sợ hãi nặng nhằm mục đích chống xuống cấp các công trình xây dựng,công trình bản vẽ xây dựng nghệ thuật, tín ngưỡng dân gian (chính điện, hậu tổ,…) vàdi tích lịch sử dân tộc cách mạng. Chú trọng những di tích lịch sử vẻ vang - văn hóa thuận lợicho phạt triển phượt có lắp với tín ngưỡng vai trung phong linh của phần đông nhân dântrong và ko kể tỉnh.

Dự loài kiến tổng nhu yếu vốn đầu tưbảo quản, tu bổ, phục sinh di tích quá trình 2022 - 2025 là 69,463 tỷ đồng,trong đó:

* túi tiền tỉnh hỗ trợ:

- Năm 2022: 21,890 tỷ đồng, từnguồn số dư dự trù xây dựng cơ bản năm 2021.

* giá cả Trung ương hỗ trợ:

- Năm 2023: 22,700 tỷ đồng.

- Năm 2024: 6,970 tỷ đồng.

- Năm 2025: 1,900 tỷ đồng.

* chi tiêu địa phương đối13,938 tỷ đồng;

* Nguồn xã hội hóa 2,065 tỷđồng.

(có Danh mục ngân sách đầu tư bảo quản,tu bổ, phục sinh di tích nhờ cất hộ kèm)

IV. GIẢIPHÁP THỰC HIỆN

- Thực hiện phong phú hóa mối cung cấp vốnđể triển khai tiến hành kế hoạch, bảo vệ huy hễ đầy đủ, kịp thời theo đúngcơ cấu đã được quy định; tăng cường huy động vốn đóng góp hợp pháp của doanhnghiệp và đi lại tài trợ của các tổ chức, cá thể trong và ngoại trừ nước.

- tăng cường phối hợp, lồngghép với những Chương trình khác của các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh để triểnkhai triển khai các dự án công trình bảo quản, tu bổ, phục sinh di tích để phục vụ kháchtham quan, phát triển du lịch.

- Thường xuyên kiểm tra,đánh giá thống kê giám sát việc thực hiện.

Xem thêm: Phim Độc Cô Hoàng Hậu Tập 25 Vietsub, Độc Cô Hoàng Hậu Tập 25, Hd Thuyết Minh

VI. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, thể thao vàDu lịch

- thực hiện nhiệm vụ là công ty đầutư tổ chức triển khai triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi những di tích lịch sử -văn hoá hàng năm đã được phân cấp.

- Triển khai, hướng dẫn, kiểmtra, đo lường và tính toán tình hình thực hiện Kế hoạch; tổ chức triển khai tổng kết nhận xét kết quảthực hiện, báo cáo UBND thức giấc và cỗ Văn hóa, thể dục thể thao và phượt trước ngày 01tháng 12 hàng năm.

- Phối phù hợp với Sở tài chínhtham mưu ubnd Tỉnh phân khai các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, tôn tạo các di tíchsau khi được bộ Văn hóa, thể thao và phượt phân bổ.

2. Sở Tài chính

- ba trí, phân bổ kinh phí tổn thựchiện, hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thểthao và phượt tham mưu ủy ban nhân dân Tỉnh phân khai những nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, tôn tạocác di tích sau khoản thời gian được bộ Văn hóa, thể dục thể thao và du lịch phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thểthao và du ngoạn kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện.

3. Sở chiến lược và Đầu tư: Phốihợp cùng với Sở Tài chính và đơn vị chức năng liên quan liêu tham mưu ubnd Tỉnh bố trí vốn đầu tưhàng năm theo kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân huyện,thành phố

- Là công ty đầu tư, sắp xếp vốn từngân sách địa phương đối ứng, vận động những nguồn vốn thích hợp pháp khác nhằm tổ chứctriển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi những di tích lịch sử hào hùng - văn hoá đượcphân cấp thống trị trên địa bàn đạt công dụng cao nhất.

- tổ chức khảo sát, thực hiệnthủ tục đánh giá và phê để mắt thiết kế bạn dạng vẽ thi công - dự trù hoặc báo cáokinh tế chuyên môn theo trình tự nguyên tắc hiện hành; làm hồ sơ thiết kế bản vẽ thicông - dự toán hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật trải qua Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Sở Tài chủ yếu để coi xét, sắp xếp vốn thực hiện.

- Phối phù hợp với Sở Văn hóa, Thểthao cùng Du lịch, những cơ quan bao gồm liên quan thực hiện các trọng trách kế hoạch này.

Đề nghị các Sở, ngành, địaphương, đơn vị có tương quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; giao Sở Văn hoá,Thể thao với Du lịch báo cáo kết quả tiến hành về Ủy ban quần chúng Tỉnh trướcngày 01 mon 12 sản phẩm năm./.

địa điểm nhận: - cỗ VHTTDL; - TT/TU, TT/HĐND tỉnh - cục Di sản Văn hóa, BVHTTDL; - nhà tịch, những PCT/UBND Tỉnh; - những Sở, ban, ngành, tổ chức triển khai CT-XH Tỉnh; - ủy ban nhân dân huyện, thành phố; - lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; - Lưu: VT, THVX.VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đoàn Tấn Bửu

PHỤ LỤC

KINH PHÍ THỰC HIỆN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH XẾPHẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2022 - 2025(Kèm theo kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22 tháng bốn năm 2022 của ủy ban nhân dân Tỉnh)

Đơnvị: triệu đồng

Stt

Tên di tích/Địa điểm

Mức độ xuống cấp

Hạng mục buộc phải đầu tư

Khái toán kinh tầm giá đầu

Ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ngân sách địa phương đối ứng

Nguồn thôn hội hóa

Cụ thể mối cung cấp vốn

Ghi chú

NĂM 2022

29,245

21,890

6,130

1,225

1

Mộ ông Phan Văn Cử (TP Cao Lãnh)

65

Tu vấp ngã khu mộ.

500

500

Nguồn số dư dự trù xây dựng cơ bản năm 2021

2

Đình Tân Hội (TP Hồng Ngự)

80

Tu vấp ngã Võ ca, đơn vị khói.

2,783

2,000

183

600

3

Nhà cổ Nguyễn Thành Giung (TP Sa Đéc)

80

Tu vấp ngã mái ngói

976

800

176

4

Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam - gò Quản Cung (huyện Tân Hồng)

60

Tu xẻ nền, vách tường và cửa ngõ đi (tầng hầm)

1,350

1,000

350

Di tích quốc gia

5

Long Khương miếu (huyện Hồng Ngự)

70

Tu té mái ngói đơn vị tiên sư, che quy

1,004

900

90

14

6

Miếu Bà Chúa xứ (huyện Hồng Ngự)

70

Tu bửa chánh điện, bên khói

871

790

70

11

7

Đình Tân An Trung (huyện phủ Vò)

70

Tu xẻ mái chánh điện, tiền điện, đơn vị khói, đơn vị khách

2,500

2,000

500

8

Đình Long Khánh (huyện đậy Vò)

70

Tu vấp ngã mái chánh điện, bái điện và vỏ ca

1,500

1,000

500

9

Tượng đài tưởng vọng Vụ thảm sát Long Hưng B (huyện tủ Vò)

80

Tu vấp ngã tượng, bệ tượng

2,000

1,600

400

10

Đình q.bình thạnh Trung (huyện phủ Vò)

70

Tu bửa mái chánh điện, bái điện và vỏ ca

2,500

2,000

500

11

Khu tưởng niệm quản trị Tôn Đức chiến hạ (huyện lấp Vò)

70

Tu té nhà giữ niệm

500

300

200

12

Đình Tòng Sơn cùng đền cúng Phật thầy Tây An (huyện tủ Vò)

70

Tu xẻ nhà khách

2,000

1,000

500

500

13

Đình Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành)

80

Tu té chánh điện, võ ca

1,300

1,000

200

100

Di tích quốc gia

14

Triều Âm trường đoản cú (huyện Cao Lãnh)

70

Tu té nền chánh điện, nhà khách, sản phẩm rào, hầm công sự

2,397

1,500

897

15

Chùa Bửu Lâm (huyện Cao Lãnh)

60

Tu xẻ mái ngói nhà Tổ

1,852

1,000

852

16

Đình Thượng Văn (huyện Cao Lãnh)

70

Tu vấp ngã mái ngói chánh điện

1,212

1,000

212

17

Đình Cai Châu (huyện phủ Vò)

60

Tu xẻ mái chánh điện, bái điện cùng vỏ ca

4,000

3,500

500

NĂM 2023

26,670

22,700

3,570

400

Nguồn khiếp phí cung cấp của Trung ương; Sở Tài bao gồm sẽ bằng vận nguồn bố trí vào dự toán phục vụ năm cho Huyện, Thành phố cai quản đầu tư để thực hiện

1

Khu lưu lại niệm Nguyễn quang Diêu (TP Cao Lãnh)

60

Tu xẻ bậc tam cấp, tầng căn hộ mộ với cổng tam quan.

1,500

1,000

500

2

Đình Tân An (TP Cao Lãnh)

45

Tôn chế tạo ra nền, tu xẻ mái lợp chánh điện, đơn vị Tiền giảng

2,500

1,500

1,000

3

Đình Tân Tịch (TP Cao Lãnh)

40

Tu xẻ chánh điện, bên khói

1,300

1,000

300

4

Đình Thông Bình (huyện Tân Hồng)

60

Tu bổ: thay bắt đầu cửa đi, sơn P

550

400

150

5

Chùa Phước Thiện (huyện Tân Hồng)

50

Tu bửa mái chánh điện, lát gạch nền.

800

600

200

6

Khu di tích Gò Tháp (huyện Tháp Mười)

50

Tu ngã nền, hệ kèo, xuyên, trích mái đền thờ Đốc Binh Kiều; bảo quản di tích đền thần Vishnu, di tích lịch sử Ao thần, di tích lịch sử đền thần mặt trời.

7,000

7,000

Di tích nước nhà Đặc biệt

7

Đền thờ Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười)

50

Tu bổ mái hậu điện, đơn vị khói

1,150

800

300

50

8

Đình An Long (huyện Tam Nông)

50

Tu vấp ngã chánh điện, nhà khách, cổng, hàng rào

3,400

3,400

9

Đình Phú Thành A (huyện Tam Nông)

50

Tu bửa chánh điện, cải tiến hàng rào

1,200

1,200

10

Di tích mộ ông Nguyễn Văn Ở (huyện đậy Vò)

50

Tôn tạo ra nền, làm mái bít mộ

800

500

300

11

Tượng đài lưu giữ niệm Nơi ra đời Chi bộ An Nam cùng sản Đảng thứ nhất tại Phong Hoà (huyện Lai Vung)

Bài viết liên quan