Và Rồi Tại Ai Trong Mỗi Lần Em Hát Sai

Ngày xưa, các lần em buông giờ đồng hồ hát.

Bạn đang xem: Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai

Thì anh, tay phím nắn nót cung đàn. Từng nhịp nhặt khoan anh ru hồn theo giờ đồng hồ tơ, nhẹ nhàng lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Với rồi hờn yêu thương em khi nào em hát sai. Em nũng nịu cười cợt nói: sai là trên anh. Mà lại em nuôi mộng cầu về tương lai, hoa mai giăng ngập nẻo mặt đường em đi. Rồi em đành chối giờ đồng hồ giao hoà, từ bỏ ly là tiếng thét đau lòng sầu 1-1 lối. Ai đang xây lập gác đá quý cao sang? Ai lấy cung nhạc tiếng bọn gieo hoang? Lời ca ngày đó đã xa rồi, nhưng ai còn chuốt mãi cung lũ vọng về tim. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát. Thì ai sửa chữa thay thế nắn phím cung đàn?Từng nhịp nhặt khoan ai sẽ dìu theo giờ em? cùng lời hờn yêu thương em nay còn như ngày trước? và rồi trên ai trong những lần em hát sai? Cung lỡ giây chùng, mấy ai bầy đừng sai?

Bạn đã xem: với rồi trên ai trong những lần em hát sai

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phím Tắt Chữ In Hoa Trong Word, Excel, Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Word

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.