Doraemon

Bu1ea3n edit thuu1ed9c vu1ec1 fan Cuu1ed3ng Boy Love.

Bạn đang xem: Doraemon

Mu1ecdi bu00e0i u0111u0103ng bu1ea3n edit nu00e0y u1edf cu00e1c trang khu00e1c ngou00e0i phukiennail.net u0111u1ec1u chu01b0a u0111u01b0u1ee3c mang đến phu00e9p. Hu00e3y u1ee7ng hu1ed9 team du1ecbch bu1eb1ng cu00e1ch u0111u1ecdc truyu1ec7n tu1ea1i phukiennail.net. Cu1eadu nhu00f3c u0111u01a1n thuu1ea7n ngu1ea1i ngu00f9ng yu00eau thu1ea7m lu1edbp tru01b0u1edfng lu1edbp mu00ecnh, thu1ebf nhu01b0ng thu00e1i u0111u1ed9 cu1ee7a lu1edbp tru01b0u1edfng vu1edbi cu1eadu lu1ea1i nhu01b0 vu1eeba u0111u1ea5m vu1eeba xoa. Liu1ec7u mu00f9a xuu00e2n u0111u1ea7u u0111u1eddi cu1ee7a cu1eadu ru1ed3i su1ebd tu thu00e0nh chu00e1nh quu1ea3 hay khu00f4ng? Tu00e1c giu1ea3: Bu1eaft u0110u01b0u1ee3c Mu1ed9t nhỏ Cu00e1 Tru1ee3 lu00fd: Mu1ed9ng Tu1eed Manhua Lu1eddi ngu01b0u1eddi u0111u0103ng: u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n du00e0nh mang lại nhu1eefng bu1ea1n yu00eau thu00edch vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng lu00e3ng mu1ea1n =3= truyu1ec7n cu00f3 nu00e9t vu1ebd cu1ef1c kiu1ec3u u0111u00e1ng yu00eau luu00f4n, tuy chu1ec9 mu1edbi u0111u1ecdc su01a1 nhu01b0ng tui thu1ea5y bu1ea1n cu00f4ng nu00e0o!? cu0169ng ngu1ea7u cu0169ng sou00e1i hu1ebft tru01a1n~~ cu00f9ng nhu1ea3y hu1ed1 nu00e0o cu00e1c thu00edm u01a1i~~ Thu00f4ng tin thu00eam:u00a0 Nhu00e2n lu1ef1c gia nhập edit: Chu00e8, Larten, Jepp, Un, Diu1ec7n, Ren, Ying, Char, Un ","other_title":"Cu00e2u Chuyu1ec7n Thiu1ebfu Niu00ean; Ku1ef7 su1ef1 thiu1ebfu niu00ean; Ku00fd su1ef1 thiu1ebfu niu00ean","status":1,"seo":"Cu00e2u chuyu1ec7n thiu1ebfu niu00ean cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Bu1eaft u0110u01b0u1ee3c Mu1ed9t nhỏ Cu00e1 vu00e0 Mu1ed9ng Tu1eed Manhua lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manhua, lu00e3ng mu1ea1n, vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt","authors":<"name":"mu1ed9ng tu1eed manhua","slug":"mong-tu-manhua">,"teams":<"name":"Fan Cuu1ed3ng Boy Love","slug":"fan-cuong-boy-love">,"categories":<"name":"Manhua","slug":"manhua","name":"Cu00f3 mu00e0u","slug":"co-mau","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot","name":"Thanh thu1ee7y vu0103n","slug":"thanh-thuy-van","name":"Vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng","slug":"vuon-truong">,"read":"id":5237,"name":"Chu01b0u01a1ng 0","slug":"chuong-0"}" bookmark="">
Bản edit trực thuộc về tín đồ Cuồng Boy Love. Mọi bài bác đăng bản edit này ở các trang khác xung quanh phukiennail.net đều chưa được cho phép.

Xem thêm: Đọc Truyện Lớp Học Quản Gia Tập 1 Tập), Truyện Tranh Lớp Học Quản Gia (Trọn Bộ 21 Tập)

Hãy ủng hộ team dịch bằng phương pháp đọc truyện trên phukiennail.net.

Cậu nhóc solo thuần không tự tin ngùng yêu thì thầm lớp trưởng lớp mình, tuy nhiên thái độ của lớp trưởng với cậu lại như vừa đấm vừa xoa. Liệu mùa xuân đầu đời của cậu rồi đã tu thành chánh quả hay không?

Bu1ea3n edit thuu1ed9c vu1ec1 tín đồ Cuu1ed3ng Boy Love. Mu1ecdi bu00e0i u0111u0103ng bu1ea3n edit nu00e0y u1edf cu00e1c trang khu00e1c ngou00e0i phukiennail.net u0111u1ec1u chu01b0a u0111u01b0u1ee3c mang đến phu00e9p. Hu00e3y u1ee7ng hu1ed9 team du1ecbch bu1eb1ng cu00e1ch u0111u1ecdc truyu1ec7n tu1ea1i phukiennail.net. Cu1eadu nhu00f3c u0111u01a1n thuu1ea7n ngu1ea1i ngu00f9ng yu00eau thu1ea7m lu1edbp tru01b0u1edfng lu1edbp mu00ecnh, thu1ebf nhu01b0ng thu00e1i u0111u1ed9 cu1ee7a lu1edbp tru01b0u1edfng vu1edbi cu1eadu lu1ea1i nhu01b0 vu1eeba u0111u1ea5m vu1eeba xoa. Liu1ec7u mu00f9a xuu00e2n u0111u1ea7u u0111u1eddi cu1ee7a cu1eadu ru1ed3i su1ebd tu thu00e0nh chu00e1nh quu1ea3 giỏi khu00f4ng? Tu00e1c giu1ea3: Bu1eaft u0110u01b0u1ee3c Mu1ed9t nhỏ Cu00e1 Tru1ee3 lu00fd: Mu1ed9ng Tu1eed Manhua Lu1eddi ngu01b0u1eddi u0111u0103ng: u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n du00e0nh mang lại nhu1eefng bu1ea1n yu00eau thu00edch vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng lu00e3ng mu1ea1n =3= truyu1ec7n cu00f3 nu00e9t vu1ebd cu1ef1c kiu1ec3u u0111u00e1ng yu00eau luu00f4n, mặc dù chu1ec9 mu1edbi u0111u1ecdc su01a1 nhu01b0ng tui thu1ea5y bu1ea1n cu00f4ng nu00e0o!? cu0169ng ngu1ea7u cu0169ng sou00e1i hu1ebft tru01a1n~~ cu00f9ng nhu1ea3y hu1ed1 nu00e0o cu00e1c thu00edm u01a1i~~ Thu00f4ng tin thu00eam:u00a0 Nhu00e2n lu1ef1c gia nhập edit: Chu00e8, Larten, Jepp, Un, Diu1ec7n, Ren, Ying, Char, Un ","other_title":"Cu00e2u Chuyu1ec7n Thiu1ebfu Niu00ean; Ku1ef7 su1ef1 thiu1ebfu niu00ean; Ku00fd su1ef1 thiu1ebfu niu00ean","status":1,"seo":"Cu00e2u chuyu1ec7n thiu1ebfu niu00ean cu1ee7a tu00e1c giu1ea3 Bu1eaft u0110u01b0u1ee3c Mu1ed9t nhỏ Cu00e1 vu00e0 Mu1ed9ng Tu1eed Manhua lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 truyu1ec7n tranh u0111am mu1ef9, manhua, lu00e3ng mu1ea1n, vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng, hiu1ec7n u0111u1ea1i, su1ee7ng ngu1ecdt","authors":<"name":"mu1ed9ng tu1eed manhua","slug":"mong-tu-manhua">,"teams":<"name":"Fan Cuu1ed3ng Boy Love","slug":"fan-cuong-boy-love">,"categories":<"name":"Manhua","slug":"manhua","name":"Cu00f3 mu00e0u","slug":"co-mau","name":"Hu00e0i hu01b0u1edbc","slug":"hai-huoc","name":"Hiu1ec7n u0111u1ea1i","slug":"hien-dai","name":"Su1ee7ng ngu1ecdt","slug":"sung-ngot","name":"Thanh thu1ee7y vu0103n","slug":"thanh-thuy-van","name":"Vu01b0u1eddn tru01b0u1eddng","slug":"vuon-truong">,"read":"id":5237,"name":"Chu01b0u01a1ng 0","slug":"chuong-0"}">